junga psihes shema

K.G. Junga psihes struktūra

  • Self – patība – psihes (veselums) kopums un attīstības dzinulis.
  • Conscious – apziņa – tas, ko mēs apzināmies.
  • Persona – persona – mūsu sociālā maska, komplekss
  • Ego – tas, ko mēs domājam, kas mēs esam. Izpildaģentūra personības ietvaros, komplekss.
  • Shadow – ēna – tas, kas mēs esam, bet neatzīstam. Satur animu un animusu.
  • Unconscious – zemapziņa – tas, ko mēs neapzināmies.
  • Pesonal unconscious – personīgā zemapziņa – mūsu stāsti un aspekti, kurus neapzināmies.
  • Complex – komplekss – emociju un ideju kopums, kas sagrupēti ap centrālo zemapziņas tēlu piem. animu, animusu, māti, tēvu u.c.
  • Collective unconscious – kolektīvā zemapziņa – cilvēces kopīgā vēsture, kas pārstāvēta mītos, leģendās u.c.
  • Archetype – arhetips – uzvedības modelis, kas saistīts ar kādu noteiktu un atpazīstamu tēlu kā varonis, karaliene, ragana, muļķis. Parasti šie uzvedības modeļi ir pazīstami daudzās kultūrās.

Sagatavoja Junga analītiskā psihoterapeite Guna Berga.